Algemene Klinische Chemie en Hematologie

In cluster 1 worden alle laboratoriumtesten op het gebied van algemene klinische chemie, hematologie en hemostase verricht. Daarnaast vindt hier de uitgifte van kort houdbare bloedproducten voor transfusiedoeleinden plaats. Tevens vindt in dit cluster moleculaire diagnostiek (o.a. farmacogenetica) plaats. Alle monsters voor de diverse laboratoria komen binnen op de Centrale Monsterontvangst van dit cluster en worden aldaar, indien nodig, verdeeld en getransporteerd naar de diverse werkplekken en overige clusters. Het cluster is 7 dagen per week, 24 uur per dag operationeel.

Klinische Chemie

Algemene Chemie

Binnen deze subafdeling zijn verschillende werkplekken. Bij de algemene klinische chemie vinden alle zogenoemde 'routinematige' testen plaats, als voorbeelden kunnen genoemd worden elektrolyten, lever- en nierfuncties, osmolaliteit, hartmerkers en enkele endocrinologische bepalingen zoals TSH. Daarnaast vinden hier ook de bloedgasanalyses en de urinediagnostiek plaats. Tevens worden meer specialistische bepalingen als de colloïd osmotische druk, vrij hemoglobine en bloedkleurstoffen in liquor verricht. Binnen deze afdeling vinden ook de bloedglucoseanalyses plaats.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: dr. S. Meex, mw. dr. ir. A. Mingels, mw. dr. J. Bons

Decentraal testen

Decentrale of point-of-care laboratoriumtesten nemen een steeds belangrijkere plaats binnen de gezondheidszorg in. Deze testen vinden tegenwoordig zowel binnen ons ziekenhuis als bij externe partners plaats. Point-of-care vinden plaats onder supervisie van het CDL en worden vanuit dit cluster gecoördineerd.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: dr. S. Meex.

Moleculaire diagnostiek

Binnen deze subafdeling vinden diverse moleculair diagnostische testen plaats. Voorbeelden hiervan zijn: farmacogenetische testen, waaronder Cytochroom P450, apoE, Factor II en Factor V.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: prof. dr. O. Bekers en mw. prof. dr. ir. Y. Henskens

Centrale Monsterontvangst

Binnen deze subafdeling worden intern- en extern afgenomen (lichaams)materialen in ontvangst genomen en verder verwerkt.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: mw. dr. ir. A. Mingels

Hematologie

Binnen cluster 1 Hematologie kunnen drie verschillende werkplekken worden benoemd, namelijk hemocytometrie, hemostase en transfusie. Voor elke werkplek zijn laboratoriumspecialisten verantwoordelijk. Daarnaast is er 24 uur per dag een dienstdoende laboratoriumspecialist hematologie bereikbaar die vragen kan beantwoorden over de drie werkplekken.

Hemocytometrie

Hemocytometrische bepalingen en de bezinking worden hier bepaald op een volledig geautomatiseerde robotstraat. Het betreft hier bepalingen in bloed, liquor en andere lichaamsvochten zoals Hb, cel-indices en celtellingen en een automatiseerde leucocyten differentiatie. Daarnaast wordt er 24 uur per dag beperkt microscopisch onderzoek uitgevoerd: controles op trombocytenaggregaten en fragmentocyten. Een manuele differentiatie is alleen beschikbaar op werkdagen.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: dr. B. de Wit, mw. prof. dr. ir. Y. Henskens

Hemostase

Op de werkplek Hemostase van cluster 1 worden díe stollingstesten uitgevoerd die 24 uur per dag noodzakelijk zijn. Het betreft de PT-INR, aPTT, fibrinogeen, antitrombine  en AT, d-dimeren. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om 24 uur per dag FVIII en FIX aan te vragen. Volbloed hemostasetesten worden hier ook uitgevoerd: screeningstesten voor de ziekte van Von Willebrand of ernstige trombopathie (PFA) of bij massaal bloedverlies (ROTEM). Alleen voor speciale indicaties en na overleg is het mogelijk om de HITT-test of de aXa-spiegel te laten bepalen.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: mw. prof. dr. ir. Y. Henskens

Transfusie

Het transfusielaboratorium zorgt er voor dat er voldoende kort houdbare bloedproducten (erytrocyten, trombocyten en plasma’s) in voorraad zijn. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de selectie en het compatibiliteitsonderzoek van het bloedproduct voor de individuele patiënt. Hiervoor wordt de bloedgroep bepaald en wordt onderzoek gedaan naar irregulaire antistoffen. Ook voert het transfusielaboratorium onderzoek uit naar immuun-gerelateerde hemolyse.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: mw. prof. dr. ir. Y. Henskens, mw. dr. I. Körver-Keularts

Sluit de enquête